Faraday Experiment Self Directed Learning


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Faraday Experiment Self Directed Learning
Mô tả A self directed webquest type activity for students to get the concepts behind
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Concept questions
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Electricity Magnetism
Mô phỏng Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY


Tác giả Chris Cochran
Trường / Tổ chức Montgomery County Public Schools
Ngày đăng ký 24/03/2010
Ngày cập nhật 24/03/2010