Energy, Forces, and Motion basics A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Energy, Forces, and Motion basics
Mô tả This uses a Half-pipe context to relate what students see in the winter games to skate boarding.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá energy, forces, motion
Mô phỏng Công viên trượt ván.


Tác giả Kristi Goodwin
Trường / Tổ chức C.W. Davis Middle School
Ngày đăng ký 17/02/2010
Ngày cập nhật 21/02/2010