Radioactive Dating Game


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Radioactive Dating Game
Mô tả Adapted from Glenn Reagan's submission
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá radioactivity
Mô phỏng Game định thời bằng phương pháp phóng xạ


Tác giả Paul Burgmayer
Email liên lạc pburgmayer@gvsd.org
Trường / Tổ chức Great Valley High School
Ngày đăng ký 25/12/2009
Ngày cập nhật 25/12/2009