Applications of Parametric Equations


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Applications of Parametric Equations
Mô tả
Chủ đề Toán
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá acceleration, position, vectors, velocity
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử, Giao thoa sóng


Tác giả Andrzej Sokolowski
Email liên lạc andrzejsoko@yahoo.com
Trường / Tổ chức Magnolia West HS
Ngày đăng ký 26/05/2009
Ngày cập nhật 13/12/2015