Basic Thermodynamics Inquiry


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Basic Thermodynamics Inquiry
Mô tả This is a very basic inquiry/application about entropy and thermodynamics to be used with beginning chemsitry students
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học PT
Loại Câu hỏi củng cố
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Activiation Energy, Catalyst, Endothermic, Exothermic
Mô phỏng Phản ứng thuận nghịch


Tác giả Dan Kohler
Email liên lạc kohlerdr@haslett.k12.mi.us
Trường / Tổ chức Haslett High School
Ngày đăng ký 03/03/2009
Ngày cập nhật 03/03/2009