Equation Grapher: Transformations of graphs


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Equation Grapher: Transformations of graphs
Mô tả
Chủ đề Toán
Cấp độ High School
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá horizontal and vertical stretching and shrinking, vertical translation
Mô phỏng Equation Grapher


Tác giả Stacy Larson
Email liên lạc larsons@limonbadgers.com
Trường / Tổ chức Limon High School
Ngày đăng ký 20/11/2008
Ngày cập nhật 22/11/2008