Pendulum Lab 1: intro to pendulums (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Pendulum Lab 1: intro to pendulums (Inquiry Based)
Mô tả This is an inquiry based lesson to help students understand basic pendulum relationships. It could be used as a homework or in-class activity. Learning Goals: Students will be able to: Design experiments to describe how variables (length, mass, angle and gravity field)affect the motion of a pendulum. Use a photogate timer to determine quantitatively how the period of a pendulum depends on the variables. Please email phethelp@colorado.edu if you are a teacher and would like a solution key.
Chủ đề Toán, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá angle, friction, length, mass, pendulum, period, phet activity
Mô phỏng Con lắc (HTML5), Phòng thí nghiệm Con lắc đơn


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 20/07/2008
Ngày cập nhật 13/09/2017