Moving Man, elementary A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Moving Man, elementary
Mô tả Students will be able to describe movement by looking at a motion graph.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ K-5, Middle School
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Motion, graphing
Mô phỏng Khách bộ hành


Tác giả Sarah Borenstein
Trường / Tổ chức Campus Middle School
Ngày đăng ký 16/07/2008
Ngày cập nhật 23/07/2008