Projectile Motion and Air Resistance


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile Motion and Air Resistance
Mô tả
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Projectile, air resistance
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả Adrian Carmichael
Trường / Tổ chức Cherrry Creek High School
Ngày đăng ký 07/04/2008
Ngày cập nhật 07/04/2008