Wave on a String Simulation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Wave on a String Simulation
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Concept questions, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá interference, reflection, wave
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây


Tác giả S. Pennington
Trường / Tổ chức Essex High School
Ngày đăng ký 07/05/2008
Ngày cập nhật 07/05/2008