Heat Intro


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Heat Intro
Mô tả This is a basic introduction to what heat is at the particle level. It was written for a 9th grade science class.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Homework
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Heat, Pressure, Temperature
Mô phỏng Tính chất của chất khí


Tác giả Steve Dickson
Trường / Tổ chức Johansen High School
Ngày đăng ký 11/03/2008
Ngày cập nhật 11/03/2008