Exploring Equilibrium Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Exploring Equilibrium
Mô tả I used "Reactions and Rates" in my regular chem class in this brief activity, which also includes a non-PhET, hands-on activity. My use of the sim was for conceptual purposes only; I was hoping to attack some misconceptions about equilibrium, activation energy, and temperature's affect on equilibrium position. The PhET portion of this activity takes less than 30 minutes.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Equilibrium, reaction rates
Mô phỏng Phản ứng và tốc độ phản ứng


Tác giả Amy Jordan
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức Santa Fe Preparatory School
Ngày đăng ký 11/04/2008
Ngày cập nhật 09/08/2015