Roller Coaster Physics Investigation A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Roller Coaster Physics Investigation
Mô tả An inquiry-based activity that strengthens understanding about energy conservation. Students design roller coaster tracks and test them. Post-lab questions include ideas about circular motion as well.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Concept questions, Homework, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá acceleration, conservation of energy, kinetic, potential
Mô phỏng Công viên trượt ván.


Tác giả Scott McCurdy
Trường / Tổ chức St Mary's County Public Schools
Ngày đăng ký 05/05/2008
Ngày cập nhật 14/11/2008