Greenhouse Effect


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Greenhouse Effect
Mô tả
Chủ đề Khoa học về trái đất
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá climate, global warming
Mô phỏng Hiệu ứng nhà kính


Tác giả Kayne Spooner
Email liên lạc kspoonerfish@aol.com
Trường / Tổ chức Evergreen High School
Ngày đăng ký 17/09/2007
Ngày cập nhật 22/10/2010