Gas Properties/Buoyancy


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Gas Properties/Buoyancy
Mô tả For a better understanding of ideal gases and buoyancy.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Heat, Stat Mech, Thermo
Mô phỏng Tính chất của chất khí


Tác giả Gretchen Swanson
Trường / Tổ chức Columbine High School
Ngày đăng ký 06/05/2007
Ngày cập nhật 18/09/2007