Wavey Simulation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Wavey Simulation
Mô tả To learn about how different frequencies and amplitudes affect wave lengths.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Sound, Waves
Mô phỏng Giao thoa sóng


Tác giả Gretchen Swanson
Trường / Tổ chức Columbine High School
Ngày đăng ký 06/05/2007
Ngày cập nhật 18/09/2007