Lenses and their Images


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Lenses and their Images
Mô tả Students will locate and describe the image that is seen through a lens, both with an actual lens and with the PHET simulation.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Optics
Mô phỏng Quang hình


Tác giả Stephan Graham, Mr. Cory Gaines
Trường / Tổ chức Arrupe Jesuit High School
Ngày đăng ký 20/04/2007
Ngày cập nhật 20/04/2007