Moving Man


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Moving Man
Mô tả I modified activities previously written so that it could be used after students completed the motion sensor computer activities
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Graphing
Mô phỏng Khách bộ hành


Tác giả Brad Boyle, Amy Jordan, Steve Reeves
Trường / Tổ chức Chatfield Senior High
Ngày đăng ký 17/09/2006
Ngày cập nhật 19/08/2007