Moving Man: Simple Acceleration


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Moving Man: Simple Acceleration
Mô tả This activity for 9th graders is aimed at having students understand motion graphs involving simple acceleration and deceleration. We use only positive velocity for this activity. Students will be able to: (i) describe how a person moved by looking at motion graphs; and (ii)sketch the motion graphs when the person's motion is described.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Graphing
Mô phỏng Khách bộ hành


Tác giả Karen King
Trường / Tổ chức Denver School of Science and Technology
Ngày đăng ký 10/08/2006
Ngày cập nhật 28/04/2015