Conservation of Energy (Energy Skate Park)


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Conservation of Energy (Energy Skate Park)
Mô tả A lab for general high school physics classes that studies conservation of energy using the Skater sim. This lab is based loosely on Trish Loeblein's similar activity, but has been modified for regular physics.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Energy, Work
Mô phỏng Công viên trượt ván.


Tác giả Amy Jordan
Trường / Tổ chức Evergreen High School
Ngày đăng ký 04/05/2006
Ngày cập nhật 02/09/2015