เคมี

Screenshot of the simulation Davisson-Germer: การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน
Davisson-Germer: การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน
Screenshot of the simulation การกระเจิงของรัทเทอร์ฟอร์ด
การกระเจิงของรัทเทอร์ฟอร์ด
Screenshot of the simulation การดุลสมการเคมี
การดุลสมการเคมี
Screenshot of the simulation ปฏิบัติการทดลองกฏของเบียร์
ปฏิบัติการทดลองกฏของเบียร์
Screenshot of the simulation การทดลองของสเติร์น-เกอร์แลค
การทดลองของสเติร์น-เกอร์แลค
Screenshot of the simulation การแทรกสอดของคลื่นแบบควอนตัม
การแทรกสอดของคลื่นแบบควอนตัม
Screenshot of the simulation การนำไฟฟ้า
การนำไฟฟ้า
Screenshot of the simulation การแผ่รังสีของวัตถุดำ
การแผ่รังสีของวัตถุดำ
Screenshot of the simulation การสลายตัวให้อนุภาคบีตา
การสลายตัวให้อนุภาคบีตา
Screenshot of the simulation การสลายตัวให้อนุภาคแอลฟา
การสลายตัวให้อนุภาคแอลฟา
Screenshot of the simulation เกมหาอายุโดยใช้กัมมันตภาพรังสี
เกมหาอายุโดยใช้กัมมันตภาพรังสี
Screenshot of the simulation เกลือและการละลาย
เกลือและการละลาย
Screenshot of the simulation คลื่นในเส้นเชือก
คลื่นในเส้นเชือก
Screenshot of the simulation คลื่นวิทยุ & สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
คลื่นวิทยุ & สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
Screenshot of the simulation ควอนตัมสถานะยึดเหนี่ยว
ควอนตัมสถานะยึดเหนี่ยว
Screenshot of the simulation ความเข้มข้น
ความเข้มข้น
Screenshot of the simulation ความหนาแน่น
ความหนาแน่น
Screenshot of the simulation ค่า pH
ค่า pH
Screenshot of the simulation ค่า pH: พื้นฐาน
ค่า pH: พื้นฐาน
Screenshot of the simulation คุณสมบัติของแก๊ส
คุณสมบัติของแก๊ส
Screenshot of the simulation นิวเคลียร์ฟิชชัน
นิวเคลียร์ฟิชชัน
Screenshot of the simulation บ่อคู่ และพันธะโคเวเลนต์
บ่อคู่ และพันธะโคเวเลนต์
Screenshot of the simulation บอลลูนและไฟฟ้าสถิตย์
บอลลูนและไฟฟ้าสถิตย์
Screenshot of the simulation บัลลูนกับการลอยตัว
บัลลูนกับการลอยตัว
Screenshot of the simulation แบบจำลอง MRI
แบบจำลอง MRI
Screenshot of the simulation แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจน
แบบจำลองอะตอมไฮโดรเจน
Screenshot of the simulation ปฎิกริยาย้อนกลับ
ปฎิกริยาย้อนกลับ
Screenshot of the simulation ปฏิกิริยาและอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ปฏิกิริยาและอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
Screenshot of the simulation ปรากฎการณ์เรือนกระจก
ปรากฎการณ์เรือนกระจก
Screenshot of the simulation ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก
Screenshot of the simulation โมลาริตี
โมลาริตี
Screenshot of the simulation โมเลกุลและแสงขาว
โมเลกุลและแสงขาว
Screenshot of the simulation ไมโครเวฟ
ไมโครเวฟ
new-ribbon Screenshot of the simulation รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงของพลังงาน
รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงของพลังงาน
Screenshot of the simulation Molecule Shapes
Molecule Shapes
Screenshot of the simulation รูปร่างโมเลกุล: พื้นฐาน
รูปร่างโมเลกุล: พื้นฐาน
Screenshot of the simulation เลเซอร์
เลเซอร์
Screenshot of the simulation สถานะของสสาร
สถานะของสสาร
Screenshot of the simulation สถานะของสาร: เบื้องต้น
สถานะของสาร: เบื้องต้น
Screenshot of the simulation สภาพขั้วของโมเลกุล
สภาพขั้วของโมเลกุล
Screenshot of the simulation สร้างโมเลกุล
สร้างโมเลกุล
Screenshot of the simulation สร้างอะตอม
สร้างอะตอม
Screenshot of the simulation สารกึ่งตัวนำ
สารกึ่งตัวนำ
Screenshot of the simulation สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์, และสารคงเหลือ
สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์, และสารคงเหลือ
Screenshot of the simulation สารละลายกรด-เบส
สารละลายกรด-เบส
Screenshot of the simulation สารละลายน้ำตาลและเกลือ
สารละลายน้ำตาลและเกลือ
Screenshot of the simulation หลอดนีออนและหลอดดิสชาร์จแบบอืนๆ
หลอดนีออนและหลอดดิสชาร์จแบบอืนๆ
Screenshot of the simulation อันตรกิริยาระหว่างอะตอม
อันตรกิริยาระหว่างอะตอม
Screenshot of the simulation ไอโซโทป และมวลอะตอม
ไอโซโทป และมวลอะตอม
Screenshot of the simulation Rutherford Scattering
Rutherford Scattering
new-ribbon Screenshot of the simulation Blackbody Spectrum
Blackbody Spectrum
new-ribbon Screenshot of the simulation Gas Properties
Gas Properties
Screenshot of the simulation Molecule Polarity
Molecule Polarity
Screenshot of the simulation Atomic Interactions
Atomic Interactions
Screenshot of the simulation Isotopes and Atomic Mass
Isotopes and Atomic Mass
Screenshot of the simulation Coulomb's Law
Coulomb's Law
new-ribbon Screenshot of the simulation Diffusion
Diffusion
Screenshot of the simulation Fourier: Making Waves
Fourier: Making Waves
new-ribbon Screenshot of the simulation Gases Intro
Gases Intro