สถานะของสสาร

สถานะของสสาร หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • พันธะเคมี
 • ศักย์อันตรกิริยา
 • สถานะของสสาร
Java Logo สถานการณ์จำลองต้นฉบับและการแปลภาษา

เนื้อหา

 • พันธะเคมี
 • ศักย์อันตรกิริยา
 • สถานะของสสาร
 • คู่ขั้ว

คำอธิบาย

ดูความแตกต่างของประเภทโมเลกุล( ของแข็ง, ของเหลว และก๊าซ) เพิ่มหรือลบความร้อนและดูการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนอุณหภูมิหรือปริมาตรของภาชนะและดูไดอะแกรมของความดันกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงแบบทันที ดูความสัมพันธ์ของปฏิกิริยาของพลังงานศักย์ระหว่างโมเลกุล

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • อธิบายโครงสร้างโมเลกุลของของแข็ง, ของเหลว และก๊าซ
 • ขยายความของโครงสร้างนี้ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
 • อธิบายการเปลี่ยนความร้อนหรือความเย็นมีผลต่อโมเลกุลอย่างไร
 • อธิบายการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรว่ามีผลต่ออุณหภูมิ, ความดัน และสถานะอย่างไร
 • ตีความกราฟพลังงานศักย์ระหว่างอะตอม
 • อธิบายแรงที่กระทำต่ออะตอมมีความสัมพันธ์กับพลังงานศักย์อย่างไร
 • อธิบายความหมายทางกายภาพของพารามิเตอร์ใน Lennard-Jones potential, และหาว่าสัมพันธ์โมเลกุลอย่างไร
เวอร์ชัน 1.2.1

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

วิดีโอตั้งต้น

กรุณาลงทะเบียนเพื่อที่จะดูวิดีโอตั้งต้น

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Introducción a los estados de la materia การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein (traduccion Diana y Mayra L) ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ปรนัย
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
เคมี
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปรนัย ฟิสิกส์
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
การบ้าน
ฟิสิกส์
Gases Understanding physical properties of gases (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
เคมี
Kinetic Molecular Theory- Introduction (inquiry-based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
เคมี
Using PhET in High School Chemistry- all my activities in pdf การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
Intermolecular Forces and Molecules - Interactive Lecture Demonstration การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Ted Clark, Julia Chamberlain อุดมศึกษา-บทนำ การสาธิต เคมี
Concept Questions for Chemistry using PhET การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
ปรนัย เคมี
States of Matter Lecture Demonstration การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Robert Parson, Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การสาธิต เคมี
Intermolecular Forces and States of Matter - Interactive Lecture Demonstration การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Ted Clark, Julia Chamberlain อุดมศึกษา-บทนำ การสาธิต เคมี
Reactions and Rates 4: Equilibrium LeChatlier การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
Kinetic Molecular theory review การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การสาธิต เคมี
ฟิสิกส์
States of Matter (Inquiry based) Phase Change and Phase diagrams การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง เคมี
ฟิสิกส์
States of Matter PhET การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Mahoney Mahoney ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
เคมี
Phases of Matter การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Dr. Wendy Adams ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
States of Matter for Middle School การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Jefferson County Middle School Workshop ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
เคมี
States of Matter การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Emily Firchau ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง เคมี
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ ฟิสิกส์
ชีววิทยา
คณิตศาสตร์
เคมี
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ ฟิสิกส์
เคมี
คณิตศาสตร์
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López K-5
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ม.ต้น
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
บัณฑิตศึกษา
อภิปรายแลกเปลี่ยน
การบ้าน
ฟิสิกส์
ดาราศาสตร์
เคมี
คณิตศาสตร์
Alignment of PhET sims with NGSS ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein updated by Diana López ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ เคมี
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
ชีววิทยา
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Julia Chamberlain ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ เคมี
Termodinâmica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ
ม.ต้น
อื่นๆ
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
การบ้าน
ฟิสิกส์
อื่นๆ
วิทยาศาสตร์โลก
Por que materiais diferentes se apresentam em estados físicos diferentes em uma mesma temperatura? Victor Augusto Bianchetti Rodrigues ม.ต้น ชี้แนะ เคมี
GUÍA DE APRENDIZAJE ESTADOS DE LA MATERIA JORGE MARIO GARCÍA PRASCA ม.ปลาย ชี้แนะ ชีววิทยา
Estados de la materia suriel sanchez ม.ต้น ชี้แนะ ฟิสิกส์
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
States of Matter Simulation Jessica Brown ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง เคมี
States of Matter PhET John Swiniuch ม.ปลาย ชี้แนะ เคมี
States Lab Jim Hewitt ม.ต้น ชี้แนะ ฟิสิกส์
States of matter simulations Joko Susilo ม.ปลาย
ม.ต้น
ปรนัย
อภิปรายแลกเปลี่ยน
การสาธิต
การบ้าน
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
เคมี
Student Guide for PhET - States of Matter in html5 Brian Libby อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ม.ต้น
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
เคมี

ภาษา Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Gjendja e materies
Arabic All العربية Download Run now حالات المادة
Azerbaijani All Azerbaijani Download Run now States of Matter
Basque All Euskara Download Run now States of Matter
Belarusian All беларускі Download Run now Станы матэрыі
Bosnian All Bosanski Download Run now Agregatna stanja
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Estados da Matéria ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Bulgarian All български Download Run now States of Matter
Catalan All català Download Run now Estats de la matèria
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now States of Matter_物質三態
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 物质状态
Croatian All hrvatski Download Run now Agregatna stanja
Czech All čeština Download Run now Stavy hmoty
Danish All Dansk Download Run now Stoftilstande
Dutch All Nederlands Download Run now Aggregatietoestanden
English All English Download Run now States of Matter
Estonian All Eesti Download Run now States of Matter
Finnish All suomi Download Run now Aineen olomuodot
French All français Download Run now Etats de la matière
Georgian All ქართული Download Run now States of Matter
German All Deutsch Download Run now Aggregatszustände
Greek All Ελληνικά Download Run now Καταστάσεις της ύλης
Gujarati All Gujarati Download Run now States of Matter
Hebrew All עברית Download Run now מצבי צבירה
Hindi All हिंदी Download Run now पदार्थ की अवस्थाएँ
Hungarian All magyar Download Run now Halmazállapotok
Irish All Gaeilge Download Run now States of Matter
Italian All italiano Download Run now Stati della materia
Japanese All 日本語 Download Run now 物質の三態
Kazakh All Kazakh Download Run now States of Matter
Korean All 한국어 Download Run now 물질의 상태
Latvian All Latviešu Download Run now Vielas agregātstāvokļi
Maori All Maori Download Run now Ngā Tūāhua Matū
Marathi All मराठी Download Run now पदार्थांच्या प्रावस्था
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Материйн Төлөв
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Aggregattilstander
Norwegian Nynorsk All Norwegian Nynorsk Download Run now Aggregattilstandar
Oriya All Oriya Download Run now ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା
Persian All فارسی Download Run now حالت های ماده
Polish All polski Download Run now Stany skupienia materii
Portuguese All português Download Run now States of Matter
Russian All русский Download Run now Агрегатное состояние вещества
Serbian All Српски Download Run now Стања материје
Slovak All Slovenčina Download Run now Skupenstvo látky
Slovenian All Slovenščina Download Run now Agregatno stanje
Spanish All español Download Run now Estados de la materia ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Estados de la Materia
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Estados de la Materia ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (สเปน) All español (España) Download Run now Estados de la materia
Swedish All svenska Download Run now Aggregationstillstånd
Tamil All Tamil Download Run now பொருள் நிலைகள்
Telugu All Telugu Download Run now పదార్థ స్థితులు; అనువాదం: ఉడిత్యాల రమణ
Turkish All Türkçe Download Run now Maddenin Halleri
Ukrainian All українська Download Run now Стани матерії ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Urdu All Urdu Download Run now مادے کی حالتیں 
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Trạng thái của vật chất

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Yuen-ying Carpenter (lead designer, HTML5)
 • Amy Rouinfar (lead designer, HTML5)
 • Paul Beale (lead designer, Java)
 • Sarah McKagan (lead designer, Java)
 • Emily Moore (lead designer, Java)
 • Noah Podolefsky (lead designer, Java)
 • John Blanco (lead developer)
 • Aaron Davis (developer)
 • Aadish Gupta (developer)
 • Wendy Adams
 • Jack Barbera
 • Amy Hanson
 • Kelly Lancaster
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • base64-js-1.2.0.js
 • es6-promise-1e68dc.auto.min.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • mdn-array-from-polyfill.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Actual Concepts