สถานะของสาร: พื้นฐาน

สถานะของสาร: พื้นฐาน หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • สถานะของสสาร
 • อะตอม
 • โมเลกุล
HTML5 Badge กลับไปสู่เวอร์ชัน HTML5

เนื้อหา

 • สถานะของสสาร
 • อะตอม
 • โมเลกุล

คำอธิบาย

ความร้อน, ความเย็น และ การบีบอัดอะตอม และโมเลกุล และดูการเปลี่ยนแปลงระหว่างของแข็ง, ของเหลว และ ก๊าซ

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • อธิบายลักษณะเฉพาะของสามสถานะ (ของแข็ง, ของเหลว และ ก๊าซ)
 • ทำนายที่อุณหภูมิต่างๆหรือ การเปลี่ยนความดันจะจะมีผลต่ออนุภาคอย่างไร
 • เปรียบเทียบอนุภาคในทั้งสามสถานะ
 • อธิบายการแช่แข็งและละลายในระดับโมเลกุล
 • จำได้ว่าสารที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน, รวมไปถึงการละลาย, แช่แข็ง และ จุดเดือด
เวอร์ชัน 1.10

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Using PhET in High School Chemistry- all my activities in pdf การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
การสาธิต
เคมี
Intermolecular Forces and Molecules - Interactive Lecture Demonstration การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Ted Clark, Julia Chamberlain อุดมศึกษา-บทนำ การสาธิต เคมี
Concept Questions for Chemistry using PhET การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
ปรนัย เคมี
States of Matter Basics การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
เคมี
States of Matter Lecture Demonstration การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Robert Parson, Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การสาธิต เคมี
States of Matter Basics - Clicker Questions การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Robert Parson, Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ ปรนัย เคมี
Intermolecular Forces and States of Matter - Interactive Lecture Demonstration การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Ted Clark, Julia Chamberlain อุดมศึกษา-บทนำ การสาธิต เคมี
States of Matter PhET การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Mahoney Mahoney ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง เคมี
ฟิสิกส์
Chemistry Theater การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET UTeach Middle School PhET Team K-5
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง เคมี
Phases of Matter การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Dr. Wendy Adams ม.ปลาย
ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
States of Matter Compare Matrix การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Kristin Michalski ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
Heat it Up การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Doug Spicher ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง เคมี
Boiling, Freezing, and Melting Points การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Kristina Smith K-5 ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ ฟิสิกส์
ชีววิทยา
เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
물질의 상태(기초) SIM 사용지침서 이화국(Wha Kuk Lee) ม.ต้น
ม.ปลาย
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
ฟิสิกส์
Undersøgelse til Stoftilstande Basis Marie Moustesgaard ม.ต้น การบ้าน
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Inquiry activity about State of Matter: Basic Flávio Silva ม.ปลาย ชี้แนะ เคมี
Guía didáctica utilizando herramientas Phet Liana Gomez, Dina Diaz K-5 ปฏิบัติการทดลอง เคมี
Estados de la Materia William Valdivieso Cogollo K-5 ชี้แนะ ชีววิทยา
Laboratorio- Materia-Energía Paola Cárdenas ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง เคมี
ฟิสิกส์
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
How Does the Earth's Climate Change? Katie Calder K-5 อภิปรายแลกเปลี่ยน
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
วิทยาศาสตร์โลก
ChemActivity: Phase Changes and Intermolecular Forces Mary van Opstal อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ชี้แนะ เคมี
states of matter basic edina lawson K-5 ปฏิบัติการทดลอง เคมี
States of Matter Basics Simulation Amy D'Andrea ม.ต้น ชี้แนะ เคมี
Phase Changes Lab! Jamie Schoenberger ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
เคมี
States of Matter Basics Student Guide Kim Miller ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง เคมี
States of Matter Modeling Chuck Faber ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง เคมี
ฟิสิกส์
States of Matter - Lab Simulation - student procedures and questions Taylor Jacobsen ม.ปลาย
ม.ต้น
ชี้แนะ
อื่นๆ
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
The Speed of Particles in the Different States of Matter Marlene Mosley K-5 ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Using the particle model to explain states of matter George Ramos ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
States of Matter Joyce Kechner K-5 คำถามเชิงแนวคิด
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
States of Matter Christine Samuel K-5 ปฏิบัติการทดลอง
States of Matter: Basics Katherine Sarantis K-5 อื่นๆ
De fasen van een stof Azzedine Toutouh อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน
ปรนัย
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์

ภาษา Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now States of Matter: Basics
Amharic All Amharic Download Run now የ መሰረታዊ አካል ሁኔታ
Arabic All العربية Download Run now حالات المادة: الأساسي
Arabic (ซาอุดิอาระเบีย) All العربية (السعودية) Download Run now حالات المادة: الأساسيات
Basque All Euskara Download Run now States of Matter: Basics
Belarusian All беларускі Download Run now Стан рэчыва: асновы
Bosnian All Bosanski Download Run now Agregatna stanja: osnovni nivo
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Estados da Matéria: Básico
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now States of Matter: Basics 物質的狀態:基礎的
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 物质的基本形态
Croatian All hrvatski Download Run now Stanje materije: osnovno
Czech All čeština Download Run now Stavy hmoty: Základy
Danish All Dansk Download Run now Tilstandsformer: Indledning
Dutch All Nederlands Download Run now De fasen van een stof: grondbeginselen
English All English Download Run now States of Matter: Basics
Estonian All Eesti Download Run now Aine olekud: põhiline
Finnish All suomi Download Run now States of Matter: Basics
French All français Download Run now States of Matter: Basics
Galician All Gallegan Download Run now Estados da materia: Básicos
Georgian All ქართული Download Run now States of Matter: Basics
German All Deutsch Download Run now Aggregatzustände (Grundlagen)
Greek All Ελληνικά Download Run now Καταστάσεις της Ύλης. Τα βασικά
Hebrew All עברית Download Run now מצבי צבירה: בסיס
Hungarian All magyar Download Run now Halmazállapotok - alapok
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now States of Matter: Basics
Italian All italiano Download Run now Gli stati della Materia: fondamenti
Japanese All 日本語 Download Run now States of Matter: Basics
Kannada All Kannada Download Run now ದ್ರವ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳು
Kazakh All Kazakh Download Run now Заттың түрлері:Негіздер
Khmer All Khmer Download Run now States of Matter: Basics
Korean All 한국어 Download Run now 물질의 상태: 기초편
Kurdish All کوردی Download Run now دۆخه‌کانی مادده ‌
Lao All Lao Download Run now ການນໍາ: ພື້ນຖານ
Macedonian All македонски Download Run now Состојба на материјата: Основи
Malay All Bahasa Melayu Download Run now Keadaan Jirim: Asas
Marathi All मराठी Download Run now पदार्थांच्या स्थिती
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now States of Matter: Basics
Persian All فارسی Download Run now حالت های ماده: مقدماتی
Polish All polski Download Run now Stany materii: podstawy
Portuguese All português Download Run now States of Matter: Basics
Romanian All română Download Run now Stări de agregare - Introducere
Russian All русский Download Run now States of Matter: Basics
Serbian All Српски Download Run now Агрегатна стања : основни ниво
Slovak All Slovenčina Download Run now Skupenstvo látky. základný kurz
Slovenian All Slovenščina Download Run now Agregatna stanja snovi: Osnove
Spanish All español Download Run now Estados de la Materia: Básico
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Estados de la Materia:Básico
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Estados de la Materia: Básico
Swahili All Swahili Download Run now Hali ya mada
Swedish All svenska Download Run now States of Matter: Basics
Tamil All Tamil Download Run now சடபொருணிலைகள் - அடிப்படைகள்
Turkish All Türkçe Download Run now States of Matter: Basics
Turkmen All Turkmen Download Run now Maddanyň hallary: Esasylar
Uzbek All Uzbek Download Run now States of Matter: Basics
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Trạng thái của vật chất: Những điều cơ bản
เคิด (ตุรกี) All Kurdish (Turkey) Download Run now Rewşên Made: Bingehîn

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Wendy Adams
 • Paul Beale
 • John Blanco (developer)
 • Sarah McKagan
 • Emily Moore
 • Kathy Perkins
 • Noah Podolefsky
 • Trish Loeblein
 • Piccolo