ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก

ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก หน้าจอของสถานการณ์จำลอง
Browser-Compatible Version
 • แสง
 • กลศาสตร์ควอนตัม
 • โฟตอน
Java via CheerpJ: We've partnered with Leaning Technologies to allow our Java sims to run in a browser.
This sim is not compatible with iPads.
Java Version: Supports offline use and offers improved performance.

เนื้อหา

 • แสง
 • กลศาสตร์ควอนตัม
 • โฟตอน

คำอธิบาย

สังเกตดูว่าแสงส่งผลกระทบอย่างไรต่อการหลุดได้ของอิเล็กตรอนของโลหะ และการทดลองสมัยใหม่ที่สามารถทำให้เข้าใจในปรากฏการณ์กลศาสตร์ระดับควอนตัม

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • แสดงให้เห็นได้และบรรยายถึงผลลัพธ์การทดลองปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
 • มีความแม่นยำในการทำนายผลลัพธ์การทดลองปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก: ตัวอย่างเช่น ความเข้มของแสงที่เปลี่ยนไปส่งผลอย่างไรต่อระดับพลังงานและกระแสของอิเล็กตรอน, ความยาวคลื่นที่เปลียนไปส่งอย่างไรต่อระดับพลังงานและกระแสของอิเล็กตรอน, ความต่างศักย์ของแสงที่เปลี่ยนไปส่งผลอย่างไรต่อระดับพลังงานและกระแสของอิเล็กตรอน, ชนิดของวัสดุที่เปลี่ยนไปจะส่งผลอย่างไรต่อระดับพลังงานและกระแสของอิเล็กตรอน.
 • อธิบายถึงผลลัพธ์การทดลองดังกล่าวข้างต้นว่ากลายมาเป็นโมเดลทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับโฟตอนของแสงได้อย่างไร: ตัวอย่างเช่น แสดงให้เห็นถึงข้อถกเถียงทางวิทยาศาสตร์ว่าเหตุใดโมเดลโฟตอนของแสงสามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดเมื่อแสงส่องตกกระทบโลหะแล้วจึงไม่มีกระแสเกิดขึ้น, เหตุใดการเพิ่มขึ้นของความถี่จึ่งทำให้เกิดกระแส ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของความเข้มแสงหรือของความต่างศักย์ระหวา่งเพลทนั้นไม่ทำให้กระแสเกิดขึ้นได้
เวอร์ชัน 1.10

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Visualization and Visual Illusions SIM Homework การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Kathy Perkins, Carl Wieman อุดมศึกษา-บทนำ การบ้าน ฟิสิกส์
Conductivity: an inquiry activity (also uses other sims) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด
เคมี
ฟิสิกส์
Intro to Photoelectric Effect Interactive Lecture การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sam McKagan, Kathy Perkins and Carl Wieman อุดมศึกษา-บทนำ
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
คำถามเชิงแนวคิด
การสาธิต
ฟิสิกส์
Understanding the Photoelectric Effect การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sam McKagan, Kathy Perkins, and Carl Wieman อุดมศึกษา-ขั้นสูง
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน ฟิสิกส์
Photoelectric Effect (AP) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Elyse Zimmer ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Photoelectric Effect (PreAP) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Elyse Zimmer ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Alignment of PhET sims with NGSS ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein updated by Diana López ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ ฟิสิกส์
เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
ชีววิทยา
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์โลก
เคมี
ฟิสิกส์
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Julia Chamberlain อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
อื่นๆ เคมี
광전효과 사용지침서 이화국(Wha Kuk Lee) อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
อื่นๆ
ปฏิบัติการทดลอง
ดาราศาสตร์
เคมี
ฟิสิกส์
Efeito Fotoelétrico Matheus Mourão ม.ปลาย ชี้แนะ ฟิสิกส์
Funçao Trabalho do Material atilla mendes evangelista ม.ปลาย การบ้าน ฟิสิกส์
Efeito Fotoelétrico e o Cálculo da Constante de Planck Denys Sales ม.ปลาย
ม.ต้น
บัณฑิตศึกษา
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
ชี้แนะ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ฟิสิกส์
เคมี
PRÁCTICA VIRTUAL EFECTO FOTOELÉCTRICO Antonio Puebla ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
เคมี
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ ฟิสิกส์
ชีววิทยา
เคมี
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
Discovering the Photoelectric Effect Jonathan Carlson อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ชี้แนะ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Photoelectric Effect Simon Lees ม.ปลาย ชี้แนะ
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Introduction to the Photoelectric Effect Simulation Marvin Mndebele ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
การสาธิต
ชี้แนะ
การบ้าน
อื่นๆ
ฟิสิกส์
Lab Photoelectric Effect Luis Largo อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Photoelectric Effect Phet Worksheet (AP Physics 2) Yau-Jong Twu ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
การบ้าน
ฟิสิกส์
Photoelectric Effect Kelly Warner ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด
เคมี
Shine a Light Dean Baird, Paul G. Hewitt ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Instruction set in Photoelectric Expt. Pravin Joshi อุดมศึกษา-บทนำ ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
The Photoelectric Effect Kristy Bibbey ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด
Determination of Planck's Constant Mike Mikhaiel ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Photoelectric Effect MEHMET EMIN KALE ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Interactive Photoelectric Effect Lab Bob Schaefer ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Photoelectric Effect Activity Donald Collins, Dennis Robbins อุดมศึกษา-บทนำ ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Photoelectric Virtual Experiment Chee Heong Lee อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด
ฟิสิกส์
Photoelectric Effect Pauline Seales ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง เคมี
ฟิสิกส์
photoelectric effect David Carroll ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
The Photoelectric Effect and Work Functions Robert Pirrie ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
The Photoelectric Effect David Carroll อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
Photoelectric Effect Virtual Experiment Paul Longwell ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
The Photoelectric Effect and Work Functions Robert Pirrie, Gary Bent ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง เคมี
Photoelectric effect Jeff Bourne อุดมศึกษา-บทนำ ปฏิบัติการทดลอง
Photoelectric Effect curt miller, Donald Collins ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
The Photoelectric Effect Andrzej Sokolowski ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Menentukan Konstanta Planck Rizky Merian Muspa ม.ต้น
ม.ปลาย
บัณฑิตศึกษา
การสาธิต
การบ้าน
ฟิสิกส์
Photoelectric Effect Azyyati 06 อุดมศึกษา-ขั้นสูง การบ้าน ฟิสิกส์
Eksperimen Simulasi Efek Fotolistrik Ishafit Jauhari ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Fotoefekti meedialabori juhend Siim Tõkke ม.ปลาย การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Foto-elektrisch effect Loran de Vries ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์

ภาษา Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Efekti Fotoelektrik
Arabic All العربية Download Run now ظاهرة التأثير الكهروضوئي
Arabic (ซาอุดิอาระเบีย) All العربية (السعودية) Download Run now ظاهرة التأثير الكهروضوئي
Armenian All Armenian Download Run now Ֆոտոէլեկտրական էֆեկտ
Azerbaijani All Azerbaijani Download Run now Fotoelektrik effekt
Basque All Euskara Download Run now Efektu fotoelektrikoa
Belarusian All беларускі Download Run now Фотаэлектрычны эфект
Bosnian All Bosanski Download Run now FOTOELEKTRIČNI EFEKAT
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Efeito Fotoelétrico
Bulgarian All български Download Run now Фотоелектричен ефект
Catalan All català Download Run now Efecte fotoelèctric
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now Photoelectric Effect 光電效應
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 光电效应
Croatian All hrvatski Download Run now Fotoelektrični efekt
Czech All čeština Download Run now Fotoelektrický efekt
Danish All Dansk Download Run now Fotoelektrisk effekt
Dutch All Nederlands Download Run now Fotoelektrisch effect
English All English Download Run now Photoelectric Effect
Estonian All Eesti Download Run now Fotoelektriline efekt
Finnish All suomi Download Run now Valosähköinen ilmiö
French All français Download Run now Effet Photoélectrique
Friulian All fu Download Run now L'efiet fotoeletric
Galician All Gallegan Download Run now Efecto Fotoeléctrico
Georgian All ქართული Download Run now ფოტოელექტრიკული ეფექტები
German All Deutsch Download Run now Der photoelektrische Effekt
Greek All Ελληνικά Download Run now Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Hebrew All עברית Download Run now האפקט הפוטואלקטרי
Hungarian All magyar Download Run now Fotoeffektus
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Efek Fotolistrik
Italian All italiano Download Run now L'Effetto Fotoelettrico
Japanese All 日本語 Download Run now 光電効果
Kannada All Kannada Download Run now ದ್ಯುತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಣಾಮ
Kazakh All Kazakh Download Run now Фотоэлектрлік эффект
Korean All 한국어 Download Run now 광전효과
Macedonian All македонски Download Run now Фотоелектричен ефект
Marathi All मराठी Download Run now प्रकाशविद्युत परिणाम
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Фотоцахилгаан Үзэгдэл
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Fotoelektrisk Effekt
Persian All فارسی Download Run now اثر فوتوالکتریک
Polish All polski Download Run now Efekt fotoelektryczny
Portuguese All português Download Run now O Efeito Fotoeléctrico
Romanian All română Download Run now Efectul fotoelectric
Russian All русский Download Run now Фотоэффект
Serbian All Српски Download Run now ФОТОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКАТ
Slovak All Slovenčina Download Run now Fotoelektrický jav
Slovenian All Slovenščina Download Run now Fotoelektrični pojav
Spanish All español Download Run now Efecto Fotoeléctrico ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Efecto Fotoeléctrico
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now El Efecto Fotoeléctrico ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Swedish All svenska Download Run now Fotoelektrisk effekt
Tamil All Tamil Download Run now ஒளிமின் விளைவு
Telugu All Telugu Download Run now కాంతి విద్యుత్ ఫలితము
Turkish All Türkçe Download Run now Fotoelektrik olay
Turkmen All Turkmen Download Run now Fotoelektriki effekt
Ukrainian All українська Download Run now Фотоефект ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Hiệu ứng Quang điện
เคิด (ตุรกี) All Kurdish (Turkey) Download Run now Karîgeriya Ronakî-Kareba

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Ron LeMaster (developer)
 • Sam McKagan
 • Kathy Perkins
 • Carl Wieman
 • Interviewer: Danielle Harlow