ชุดการทดลองวิทยาศาตร์ วงไฟฟ้า สหรับเเด็ก

ชุดการทดลองวิทยาศาตร์ วงไฟฟ้า สหรับเเด็ก หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • วงจร
 • หลอดไฟ
 • แบตเตอรี่

เนื้อหา

 • วงจร
 • หลอดไฟ
 • แบตเตอรี่
 • สวิตซ์
 • แอมมิเตอร์
 • โวลต์มิเตอร์
 • ตัวเก็บประจุ
 • ตัวเหนี่ยวนำ
 • ความต่างศักย์กระแสสลับ (AC)

คำอธิบาย

ในซิมูเลชั่นใหม่เรื่อง CCK นี้ได้เพิ่มตัวเก็บประจุ, ตัวเหนี่ยวนำ และแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับในกล่องอุปกรณ์ นอกจากนี้ยังสามารถเขียนกราฟกระแสไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้ากับเวลาได้อีกด้วย

เวอร์ชัน 3.20

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปรนัย ฟิสิกส์
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
การบ้าน
ฟิสิกส์
Circuit Construction Kit- series of three activitites (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Using PhET in Electricity Unit การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Electric Energy and Capacitance demonstrations (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การสาธิต ฟิสิกส์
Circuit 1 Properties of Electric Circuits (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
คำถามเชิงแนวคิด
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Circuit activity 2 Series and Parallel Circuits using only CCK (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด
ฟิสิกส์
Circuit 1 Properties of electric Circuits using only CCK(Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
คำถามเชิงแนวคิด
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Circuit activity 3 Combination Circuits using CCK only (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด
ฟิสิกส์
Circuit Activity 2 Series & Parallel Circuits (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด
ฟิสิกส์
Circuit activity 3 Combination Circuits (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
คำถามเชิงแนวคิด
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Series and Parallel circuits basics การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Kristi Goodwin ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Circuit inquiry for Middle school การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Jefferson County Middle School Workshop ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Circuit design challenge การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Philip Kukulski ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
อื่นๆ
ฟิสิกส์
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ ชีววิทยา
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
เคมี
Električni otpor i Ohmov zakon Anita Sečan ม.ต้น ชี้แนะ ฟิสิกส์
Električna struja osmi razred Vladan Mladenovic ม.ต้น
K-5
การบ้าน
คำถามเชิงแนวคิด
การสาธิต
Actividade experimental: Resistência eléctrica e lei de Ohm Carlos Saraiva and Albino Rafael Pinto ม.ต้น การสาธิต
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
CONSTRUÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS UTILIZANDO O SIMULADOR PHET KIT DE CONSTRUÇÃO DE CIRCUITO (AC+DC) Francisco Romário Vasconcelos Dias e Mairton Cavalcante Romeu ม.ปลาย การบ้าน ฟิสิกส์
Rezistorul, bobina și condensatorul în curent alternativ Iuliana Roman ม.ปลาย การสาธิต
Hoja de trabajo José Ricardo Gutiérrez Torres ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การสาธิต
ชี้แนะ
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
Guía Docente Electricidad karla Sanchez ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITOS EN PARALELO JORGE ENRIQUE CASALLAS LOPEZ ม.ปลาย
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
การสาธิต
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITOS EN SERIE JORGE ENRIQUE CASALLAS LOPEZ ม.ปลาย
ม.ต้น
การสาธิต
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Laboratorio Virtual del Circuito R-C basado en los lineamientos del Aprendizaje Activo de la Física Diego Fernando Becerra Rodríguez อุดมศึกษา-บทนำ
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
Understanding Circuits David Wirth ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
Remote
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ฟิสิกส์
Circuits basics - Power Suchitra CHEPIN ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ชี้แนะ
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
RC Circuits Inna Karelefsky อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Circuits lab manual with experimental& theoretical value comparison Fatih Gozuacik อุดมศึกษา-บทนำ
บัณฑิตศึกษา
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
อื่นๆ
Investigation of LR Circuits Clive Hamilton อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Ohm's Law, Kirchhoff's Laws, Resistors in Parallel and Series Lab Milla Shin ม.ปลาย ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
C.A.S.T.L.E. Unit 2 Labs Steve Banasiak ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
C.A.S.T.L.E. Unit 1 Labs Steve Banasiak ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
LC Circuits and Radio Tuners Rhoda Berenson ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
AC Circuits Tatiana Stantcheva อุดมศึกษา-บทนำ ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
R-C Circuits Christine Deyo อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
Charge and Energy Conservation in Circuits Inquiry Lori Andersen ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
คำถามเชิงแนวคิด
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
LR Lab with Simulation Part 2 David Carroll ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
LC Lab with Simulation David Carroll อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
LR Lab with Simulation Part 1 David Carroll อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
Ohm's Law Mark Kelly ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Võnkering Siim Tõkke ม.ปลาย การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์

ภาษา Download or Run Tips
Afrikaans All Afrikaans Download Run now Stroombaan Konstruksie Kit (WS+DS)
Albanian All shqip Download Run now Mjetet Per Ndertimin e Qarqeve (AC+DC)
Amharic All Amharic Download Run now የመስመር ግንባታ መሣሪያ (ኤሲ + ዲሲ)
Arabic All العربية Download Run now طقم ادوات انشاء دائرة كهربائية
Armenian All Armenian Download Run now Հաստատուն և փոփոխական հոսանքների շղթաների կառուցման լաբարատորիյա
Basque All Euskara Download Run now Zirkuituak eraikitzeko tresneria (KZ eta KA)
Belarusian All беларускі Download Run now Зборка ланцуга пастаяннага і пераменнага току
Bosnian All Bosanski Download Run now Komplet zа električnu struju (AC+DC)
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Kit de Construção de Circuito (AC+DC)
Bulgarian All български Download Run now Инструментариум за конструиране на ел. вериги (AC+DC)
Catalan All català Download Run now Kit de construcció de circuits (CA + CC)
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now 電路組裝套件(直流電和 交流電)
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 电路实验(直流和交流)
Croatian All hrvatski Download Run now Dizajniranje srujnih krugova
Czech All čeština Download Run now Konstrukce obvodů
Danish All Dansk Download Run now Kredsløbssamlesæt (veksel- og jævnstrøm)
Dutch All Nederlands Download Run now Het maken van schakelingen (Gelijk~ en wisselspanning)
English All English Download Run now Circuit Construction Kit (AC+DC)
Estonian All Eesti Download Run now Virtuaalne vooluringi labor (AC+DC)
Finnish All suomi Download Run now Piirirakennussarja (AC+DC)
French All français Download Run now Kit de construction de circuit (CA+CC)
Galician All Gallegan Download Run now Construción Circuito (AC+DC)
Georgian All ქართული Download Run now წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC)
German All Deutsch Download Run now Stromkreis Baukasten (Gleich- und Wechselstrom)
Greek All Ελληνικά Download Run now Κατασκευή κυκλωμάτων (AC+DC)
Haitian All Haitian Download Run now Zouti pou bati sikui (AC+DC)
Hebrew All עברית Download Run now קיט לבניית מעגל (זרם ישיר וזרם חילופין)
Hungarian All magyar Download Run now Áramkörépítő & tervező
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Rangkaian Kit Konstruksi (AC+DC)
Irish All Gaeilge Download Run now Circuit Construction Kit (DC and AC)
Italian All italiano Download Run now Kit per circuiti elettrici (corrente continua e alternata)
Japanese All 日本語 Download Run now 直流・交流回路キット
Kannada All Kannada Download Run now construction kit (AC+DC)
Khmer All Khmer Download Run now ឧបកណ៍​បង្កើត​សៀគ្វី (AC+DC)
Korean All 한국어 Download Run now 회로제작 키트(AC+DC)
Kurdish All کوردی Download Run now دروستکردنی سوڕی کاره‌بای (AC+DC)
Lao All Lao Download Run now ວົງຈອນໄຟຟ້າKit (AC + DC)
Latvian All Latviešu Download Run now Ķēdes veidošanas komplekts (maiņstrāva un līdzstrāva)
Macedonian All македонски Download Run now Конструкција на струјно коло (AC+DC)
Malay All Bahasa Melayu Download Run now Kit Pembinaan Litar (AT+AU)
Maori All Maori Download Run now Huinga Waihanga Ara Iahiko (AC + DC)
Marathi All मराठी Download Run now (AC+DC) मंडल जोडणी संच
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Хувьсах ба Тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Kretsbyggeren (likestrøm og vekselstrøm)
Norwegian Nynorsk All Norwegian Nynorsk Download Run now Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum)
Persian All فارسی Download Run now (AC+DC) کیت ساخت مدار
Polish All polski Download Run now Zestaw symulacyjny obwodów - napięcia stałe i zmienne
Portuguese All português Download Run now Circuitos AC/DC (DC e AC)
Romanian All română Download Run now Trusa de Constructie Circuite (DC si AC)
Russian All русский Download Run now Circuit Construction Kit (AC+DC)
Serbian All Српски Download Run now Комплет за електричну струју (AC+DC)
Slovak All Slovenčina Download Run now Stavebnica elektrických obvodov
Slovenian All Slovenščina Download Run now Kontrukcijsko orodje tokokrogov (AC+DC)
Spanish All español Download Run now Kit de construccion de circuitos (CA y CC) ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Equipo de Construcción de Circuitos (AC+DC)
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Kit de construccion de circuitos (CA y CC) ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Swedish All svenska Download Run now Circuit Construction Kit (AC+DC)
Tamil All Tamil Download Run now சுற்று கட்டுமானம் கிட்டை (ஏசி + டிசி)
Turkish All Türkçe Download Run now Devre Yapım Kiti (AC ve DC)
Turkmen All Turkmen Download Run now Zynjyry ýasamak üçin toplum (AC+DC)
Ukrainian All українська Download Run now Електричні кола постійного та змінного струму ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC)
เคิด (ตุรกี) All Kurdish (Turkey) Download Run now Amûra Avakirina Gêjenê (AC+DC)

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Michael Dubson
 • Kathy Perkins
 • Sam Reid (developer/lead)
 • Carl Wieman