สารละลายกรด-เบส

สารละลายกรด-เบส หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • กรด
 • เบส
 • สมดุล
Java Logo สถานการณ์จำลองต้นฉบับและการแปลภาษา

เนื้อหา

 • กรด
 • เบส
 • สมดุล
 • การสลายตัว
 • สารละลาย

คำอธิบาย

กรดแก่และกรดอ่อนแตกต่างกันอย่างไร? ใช้อุปกรณ์การทดลองที่อยู่บนคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบ โดยการจุ่มกระดาษตรวจสอบหรือเซ็นเซอร์ตรวจวัดลงในสารละลายเพื่อวัดค่า pH หรือจุ่มเซ็นเซอร์ตรวจวัดการนำไฟฟ้าลงไปเพื่อวัดค่าการนำไฟฟ้าของสารละลาย หลังจากนั้นสังเกตผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นว่าระดับความเข้มข้น (concentration) และระดับความแก่ (strength)ส่งผลอย่างไรต่อค่า pH และตรวจสอบว่าสารละลายที่เป็นกรดอ่อนมีค่า pH เท่ากันกับสารละลายที่เป็นกรดแก่หรือไม่?

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • กำหนดกรดหรือเบสต่างๆ โดยให้ค่าความเข้มข้นเท่ากัน เพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความแรงของกรดและเบสโดย: 1) พิจารณาความสัมพันธ์ความแรงของการเป็นกรดหรือเบสที่ส่งผลต่อความสามารถในการละลายน้ำ 2) สังเกตพฤติกรรมของโมเลกุลและไอออนที่แสดงให้เห็นได้ไว้ในสารละลายกรดหรือเบส 3) เปรียบเทียบอิทธิพลของความเข้มข้นของโมเลกุลและไอออนของกรดแก่หรือเบสแก่ และกรดอ่อนหรือเบสอ่อน 4) อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างกรดแก่กับกรดออ่น หรือเบสแก่กับเบสอ่อน
 • แสดงให้เห็นเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องความเข้มข้นของสารละลายในประเด็นดังต่อไปนี้: 1) อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างสารละลายเข้มข้นและสารละลายเจือจาง 2) เปรียบเทียบความเข้มข้นของโมเลกุลและไอออนในสารละลายเข้มข้นและสารละลายเจือจางของกรดหรือเบส
 • ใช้ความแรงของการเป็นกรดหรือเบสและความเข้มข้นของสารละลายเพื่อพิจารณาสิ่งต่างๆ ดังนี้: 1) อธิบายเป็นข้อความหรือภาพ (เป็นกราฟหรือเป็นภาพวาดระดับโมเลกุล) ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเงื่อนไขคือ: การรวมกันระหว่างสารละลายเข้มข้นที่เป็นกรดอ่อนหรือเบสอ่อนกับสารละลายเข้มข้นที่เป็นกรดแก่หรือเบสแก่ หรือการรวมกันในเงื่อนไขอื่น 2) สำรวจการรวมกันในแบบต่างๆ โดยพิจารณาจากความแรงหรือความเข้มข้นซึ่งส่งผลให้มีค่า pH ที่เท่ากัน
 • อธิบายว่าเครื่องมือวัดแบบต่างๆ (pH meter, conductivity, pH paper) สามารถช่วยระบุว่าสารละลายใดเป็นกรดหรือเบส และสารละลายใดมีความแรงมากว่าหรือน้อยกว่าสารละลายใด หรือสารละลายใดเป็นสารละลายเข้มข้นหรือเจือจาง
เวอร์ชัน 1.2.24

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

วิดีโอตั้งต้น

กรุณาลงทะเบียนเพื่อที่จะดูวิดีโอตั้งต้น

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Acid Base Solutions - Concentration and Strength การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
Remote
เคมี
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปรนัย ฟิสิกส์
Acid Concentration and Strength Investigation การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Julia Chamberlain, Susan Hendrickson อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน
ชี้แนะ
เคมี
Strong and Weak Acids การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Kelly Lancaster, Laurie Langdon ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
คำถามเชิงแนวคิด
เคมี
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ ฟิสิกส์
ชีววิทยา
คณิตศาสตร์
เคมี
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
อื่นๆ เคมี
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López บัณฑิตศึกษา
K-5
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ต้น
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
การบ้าน
อภิปรายแลกเปลี่ยน
คณิตศาสตร์
เคมี
ฟิสิกส์
ดาราศาสตร์
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ วิทยาศาสตร์โลก
ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Julia Chamberlain อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
อื่นๆ เคมี
acidity PH and its influance on amino acids residual and on proteins Nurit Hechel ม.ปลาย ชี้แนะ ชีววิทยา
Practicas ácido-base Lucas Castro ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ชี้แนะ
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
Undersöka syra-bas-lösningar Carmen Galian Barrueco ม.ปลาย อภิปรายแลกเปลี่ยน
ชี้แนะ
การบ้าน
เคมี
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ ฟิสิกส์
ชีววิทยา
เคมี
Weak vs. Strong Jaime Stasiorowski ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Remote
เคมี
pH Relationships Jaime Stasiorowski ม.ปลาย Remote
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
Acid-Base WebLab PhET HTML5 Melissa Venable ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง เคมี
Student Guide for PhET - Acid Base Solutions in html5 Brian Libby ม.ปลาย
ม.ต้น
ชี้แนะ
การบ้าน
เคมี
Acid/Base Solutions Angela Yochum ม.ปลาย
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง เคมี
Acid-Base WebLab PhET HTML 5 Version Melissa Venable ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง เคมี

ภาษา Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Tretësirat acido-bazike
Arabic All العربية Download Run now محاليل حمض-قلوي
Basque All Euskara Download Run now Azido-base disoluzioak
Bosnian All Bosanski Download Run now KISELO-BAZNI RASTVORI
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Soluções Ácido-Base
Catalan All català Download Run now Solucions Àcid-Base
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now Acid-Base Solutions_酸鹼溶液
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 酸碱溶液
Croatian All hrvatski Download Run now Kiselo-lužnate otopine
Czech All čeština Download Run now Acidobazické roztoky
Danish All Dansk Download Run now Syre-base opløsninger
Dutch All Nederlands Download Run now Oplossingen van zuren en basen
English All English Download Run now Acid-Base Solutions
Estonian All Eesti Download Run now Happe-aluse lahused
Finnish All suomi Download Run now Happo-emäs-liuokset
French All français Download Run now Solutions Acido-basiques
Galician All Gallegan Download Run now Disolucións Ácido-Base
Georgian All ქართული Download Run now მჟავა და ტუტე ხსნარები
German All Deutsch Download Run now Saure & basische Lösungen
Greek All Ελληνικά Download Run now Διαλύματα Οξέων-Βάσεων
Gujarati All Gujarati Download Run now એસિડ-બેઇઝ દ્રાવણો
Hebrew All עברית Download Run now תמיסות חומצה-בסיס
Hindi All हिंदी Download Run now अम्ल -भस्म विलयन 
Hungarian All magyar Download Run now Sav-bázis oldatok
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Larutan Asam-Basa
Irish All Gaeilge Download Run now Tuaslagáin aigéid/buin
Italian All italiano Download Run now Soluzioni acido-base
Japanese All 日本語 Download Run now 酸・塩基の水溶液と電離
Kannada All Kannada Download Run now ಆಮ್ಲ-ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲದ ದ್ರಾವಣ
Kazakh All Kazakh Download Run now Судағы ерітінділердегі қышқылдық-негіздік реакциялар
Khmer All Khmer Download Run now សូលុយស្យុង​អាស៊ីត-បាស
Korean All 한국어 Download Run now 산-염기 용액
Lao All Lao Download Run now ສານລະລາຍກົດ-ເບດສ
Latvian All Latviešu Download Run now Skābju-bāzu šķīdumi
Macedonian All македонски Download Run now КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ
Marathi All मराठी Download Run now आम्ल-आम्लारी द्रावण
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Хүчил-Суурийн Уусмал
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Syre/base-løsning
Norwegian Nynorsk All Norwegian Nynorsk Download Run now Syre-Bare-løysingar
Oriya All Oriya Download Run now ଅମ୍ଳ-କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣ
Persian All فارسی Download Run now محلول اسيد و باز
Polish All polski Download Run now Kwasowość i zasadowość roztworów
Portuguese All português Download Run now Solução ácido-base
Russian All русский Download Run now Кислотно-основные реакции в водных растворах
Serbian All Српски Download Run now КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ
Sinhalese All Sinhalese Download Run now අම්ල-භස්ම ද්‍රාවණ
Slovak All Slovenčina Download Run now Kyslé a zásadité roztoky
Slovenian All Slovenščina Download Run now Kisle in bazične raztopine
Spanish All español Download Run now Soluciones Ácido-Base ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Soluciones Ácido-Base
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Soluciones Ácido-Base ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (สเปน) All español (España) Download Run now Disoluciones ácido-base
Swahili All Swahili Download Run now Asidi-Base Ufumbuzi
Swedish All svenska Download Run now Syra-Bas-lösningar
Tamil All Tamil Download Run now அமில- கார கரைசல்கள்
Telugu All Telugu Download Run now ఆమ్ల-క్షార సొల్యూషన్స్
Tibetan All Tibetan Download Run now སྐྱུར་རྫས་དང་ཚྭ་འགྱུར་གྱི་ཞུན་ཁུ།
Turkish All Türkçe Download Run now Asit-Baz Çözeltisi
Turkmen All Turkmen Download Run now Kislota-aşgar erginleri
Ukrainian All українська Download Run now Розчини кислот і основ  ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Dung dịch Acid-Base

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Kelly Lancaster (lead)
 • Chris Malley (developer)
 • Bryce Gruneich
 • Patricia Loeblein
 • Emily B. Moore
 • Robert Parson
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • fontawesome-webfont-3.0.2.svg
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-2.4.1.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • text-2.0.12.js
 • Royal Society of Chemistry
 • Mobile Learner Labs