Konsentrasiya


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Konsentrasiya
คำบรรยาย
วิชา เคมี
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Azerbaijani
คำสำคัญ Həlledici, Həllolan, Konsentrasiya
สถานการณ์จำลอง ความเข้มข้น (HTML5)


ผู้เขียน Khanim Jamalova
โรงเรียน/หน่วยงาน AGMA
ส่งข้อมูลแล้ว 31/1/2024
อัพเดทข้อมูลแล้ว 31/1/2024