Generando Expresiones Equivalentes การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Generando Expresiones Equivalentes
คำบรรยาย Objetivos de aprendizaje: • Identificar expresiones equivalentes evaluando el mismo valor de la variable • Identificar expresiones equivalentes usando propiedades de operaciones • Generar expresiones equivalentes usando propiedades de operaciones • Identificar partes de una expresión usando términos matemáticos; ver una o más partes de una expresión como una sola entidad; definir: expresión, coeficiente, término, términos semejantes
วิชา คณิตศาสตร์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Spanish
คำสำคัญ Coeficiente, expresión equivalente, término, términos similares
สถานการณ์จำลอง Expression Exchange (HTML5)


ผู้เขียน Amanda McGarry (Traducción Mayra Tavares)
อีเมลล์ติดต่อ Diana.LopezTavares@Colorado.edu
โรงเรียน/หน่วยงาน PhET
ส่งข้อมูลแล้ว 11/1/2021
อัพเดทข้อมูลแล้ว 11/1/2021