Ficha de trabalho - tectónica de placas


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Ficha de trabalho - tectónica de placas
คำบรรยาย Ficha de trabalho para a exploração do laboratório virtual "Plate Tectonics". Serve para alunos de Biologia e Geologia ou com adaptação para Ciências Naturais do 7ºano.
วิชา วิทยาศาสตร์โลก
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท การบ้าน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Portuguese
คำสำคัญ Ciências Naturais, Geologia, Magmáticas, Mobilismo, Tectónica, Vulcanismo
สถานการณ์จำลอง การแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค


ผู้เขียน Ana Antao
โรงเรียน/หน่วยงาน Escola Secundária Inês de Castro, VNGAIA
ส่งข้อมูลแล้ว 23/3/2020
อัพเดทข้อมูลแล้ว 23/3/2020