Primeira e Introdução à segunda Lei de Newton


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Primeira e Introdução à segunda Lei de Newton
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ Força, aceleração, massa, velocidade
สถานการณ์จำลอง แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน (HTML5)


ผู้เขียน Cremilson Souza
โรงเรียน/หน่วยงาน Escola
ส่งข้อมูลแล้ว 20/5/2019
อัพเดทข้อมูลแล้ว 20/5/2019