UNIDAD3 S15 L4 Descomposición de la luz


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง UNIDAD3 S15 L4 Descomposición de la luz
คำบรรยาย Mediante esta actividad se espera que los alumnos experimenten con las características de los rayos de luz , composición y descomposición de la misma.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Spanish
คำสำคัญ LUZ Y OPTICA, NEWTON
สถานการณ์จำลอง แสงที่หักเห (HTML5), การมองแสงสี (HTML5)


ผู้เขียน FRANCISCO CRUZ CANTU
อีเมลล์ติดต่อ fcocruz@hotmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน SECRETARIA DE EDUCACIÓN NUEVO LEÓN
ส่งข้อมูลแล้ว 12/5/2019
อัพเดทข้อมูลแล้ว 13/11/2020