Plate Tectonics PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Plate Tectonics PhET
คำบรรยาย
วิชา วิทยาศาสตร์โลก
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, การอภิปรายแลกเปลี่ยน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ continental crust, convergent, crust, divergent, oceanic crust, plate boundaries, transform
สถานการณ์จำลอง การแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค


ผู้เขียน Lindsay Waack, Shelby Halliday
อีเมลล์ติดต่อ shalliday@fairfieldschools.org
โรงเรียน/หน่วยงาน Fairfield Public Schools
ส่งข้อมูลแล้ว 13/2/2019
อัพเดทข้อมูลแล้ว 13/2/2019