Introducción a Fricción


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Introducción a Fricción
คำบรรยาย Introducción a fricción. Hoja de trabajo para estudiantes
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ ระดับอุดมศึกษา - บทนำ, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Spanish
คำสำคัญ Fricción, Fuerza, Fuerza Neta, Vectores
สถานการณ์จำลอง แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน (HTML5)


ผู้เขียน Amy Rouinfar & Trish Loeblein (traducción Diana López)
โรงเรียน/หน่วยงาน PhET
ส่งข้อมูลแล้ว 8/10/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 8/10/2018