Lançamento de Projéteis


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Lançamento de Projéteis
คำบรรยาย a atividade proporciona ao aluno entender a relação de algumas grandezas com o lançamento de projéteis em duas dimensões.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ ระดับอุดมศึกษา - บทนำ, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การสาธิต, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ Lançamento; projéteis; atividade
สถานการณ์จำลอง การเคลื่อนที่แบบพรอเจกไตล์ (HTML5)


ผู้เขียน José Carlos Ferreira Bastos, Darkson Fernandes da Costa
โรงเรียน/หน่วยงาน IFCE- Instituto Federal do Ceará
ส่งข้อมูลแล้ว 2/9/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 2/9/2018