Uma proposta de interdisciplinaridade


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Uma proposta de interdisciplinaridade
คำบรรยาย A utilização de balanceamento de equações químicas para um estudo de resoluções de sistemas lineres
วิชา คณิตศาสตร์, เคมี
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง
ระยะเวลา 120 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ Balanceamento de equações; Sistemas Lineares;
สถานการณ์จำลอง การดุลสมการเคมี (HTML5)


ผู้เขียน Ana Carla Pimentel Paiva ; Francisco Régis Vieira Alves
อีเมลล์ติดต่อ carlapimentel00@gmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน Ana Carla Pimentel Paiva
ส่งข้อมูลแล้ว 30/8/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 30/8/2018