Paint Splat: Comparing Ratios การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Paint Splat: Comparing Ratios
คำบรรยาย Students will use the paint splat part of the Proportion Playground sim to create equivalent ratios and compare unequal ratios.
วิชา คณิตศาสตร์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ ratio, ratio comparison
สถานการณ์จำลอง เล่นกับสัดส่วน (HTML5)


ผู้เขียน Kathyrn Studer, Heather Politi
อีเมลล์ติดต่อ heather.politi@bvsd.org
โรงเรียน/หน่วยงาน BVSD
ส่งข้อมูลแล้ว 6/6/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 6/6/2018