Juego de Aritmética (Basado en Indagación) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)หัวข้อเรื่อง Juego de Aritmética (Basado en Indagación)
คำบรรยาย Actividad para estudiantes de secundaria o que tienen problemas con las operaciones básicas de matemáticas de: multiplicar, factorizar y dividir. Objetivos de aprendizaje Los estudiantes serán capaces de: " Explicar cómo las tablas de multiplicar ayudan a entender las multiplicaciones, factorizaciones y divisiones. " Incrementar la precisión al multiplicar, factorizar y dividir
วิชา คณิตศาสตร์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Spanish
คำสำคัญ aritmética, division, factores, multiplicación
สถานการณ์จำลอง Arithmetic (HTML5), Arithmetic


ผู้เขียน Trish Loeblein, traducido por Diana López
อีเมลล์ติดต่อ dianab_lopez@hotmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน Instituto Politécnico Nacional
ส่งข้อมูลแล้ว 29/1/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 29/1/2018