struttura e vita di un pianeta roccioso


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง struttura e vita di un pianeta roccioso
คำบรรยาย Indagare la struttura interna della Terra; Correlazione tra struttura interna della Terra e la tettonica a zolle; Dimensioni del nucleo rispetto al raggio del pianeta; Confrontare con la struttura interna di altri corpi rocciosi (es. Luna e Marte) su cui non esiste una tettonica attiva; Gli effetti della tettonica a zolle sulla crosta terrestre.
วิชา ดาราศาสตร์, วิทยาศาสตร์โลก
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การอภิปรายแลกเปลี่ยน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ข้อคำถามเชิงแนวคิดแบบปรนัย, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 120 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ใช่
ภาษา Italian
คำสำคัญ pianeta roccioso, tettonica a zolle
สถานการณ์จำลอง การแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค


ผู้เขียน Sossio Del Prete
อีเมลล์ติดต่อ dpsossio@gmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน Planetario di Caserta
ส่งข้อมูลแล้ว 7/7/2017
อัพเดทข้อมูลแล้ว 7/7/2017