Radioaktiivse lagunemise meedialabori juhend


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Radioaktiivse lagunemise meedialabori juhend
คำบรรยาย Alfa ja beeta aktiivsete ainete poolestusaja määramine.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Estonian
คำสำคัญ Poolestusaeg, radioaktiivne lagunemine
สถานการณ์จำลอง การสลายตัวให้อนุภาคแอลฟา, การสลายตัวให้อนุภาคบีตา


ผู้เขียน Siim Tõkke
อีเมลล์ติดต่อ siim-tokke@hotmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน Vanalinna Hariduskolleegium
ส่งข้อมูลแล้ว 8/6/2017
อัพเดทข้อมูลแล้ว 8/6/2017