De wet van Hooke, flipping the classroom


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)หัวข้อเรื่อง De wet van Hooke, flipping the classroom
คำบรรยาย Een flipping the classroom opdracht waarbij de leerlingen de wet van Hooke ontdekken.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, อื่นๆ
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Dutch
คำสำคัญ Hooke, flipping, flipping the classroom, law, wet
สถานการณ์จำลอง กฏของ Hooke (HTML5)


ผู้เขียน Dries Boncquet
อีเมลล์ติดต่อ dries.boncquet@gmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน Vives
ส่งข้อมูลแล้ว 29/5/2017
อัพเดทข้อมูลแล้ว 29/5/2017