Atividade de Aritmética


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Atividade de Aritmética
คำบรรยาย Atividade de Aritmética por meio de jogo em três modalidades: multiplicação, fatoração ou divisão, com ou sem cronômetro.
วิชา คณิตศาสตร์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ aritmética, divisão, fator, ifce, matemática, multiplicação, português
สถานการณ์จำลอง เลขคณิต (HTML5)


ผู้เขียน Ramon Albuquerque
อีเมลล์ติดต่อ ramonalbuquerque@gmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน IFCE
ส่งข้อมูลแล้ว 2/5/2017
อัพเดทข้อมูลแล้ว 2/5/2017