clase de energía nivel basico


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง clase de energía nivel basico
คำบรรยาย un día de clase de energía
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การสาธิต, การอภิปรายแลกเปลี่ยน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Spanish
คำสำคัญ energia clase
สถานการณ์จำลอง พลังงานจากการเล่นสเก็ต: พื้นฐาน (HTML5), พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด: พื้นฐาน


ผู้เขียน xiomara cedeño
อีเมลล์ติดต่อ xiomarac650@hotmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน instituto pedagogico experimental libertador
ส่งข้อมูลแล้ว 28/4/2017
อัพเดทข้อมูลแล้ว 28/4/2017