Simulador, Propriedades do Gás


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Simulador, Propriedades do Gás
คำบรรยาย Exercicio de fixação de conteúdo para os alunos do Ensino Médio;
วิชา เคมี
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท การบ้าน
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ Propriedades do Gás
สถานการณ์จำลอง คุณสมบัติของแก๊ส


ผู้เขียน Selma Bessa Sales
อีเมลล์ติดต่อ selmabessa0808@gmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน Prefeitura Municipal de Fortaleza
ส่งข้อมูลแล้ว 28/4/2017
อัพเดทข้อมูลแล้ว 28/4/2017