Vergroting en verkleining


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Vergroting en verkleining
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Dutch
คำสำคัญ Vergroting, Verkleining
สถานการณ์จำลอง ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต


ผู้เขียน Zakaria Abdelmalek
อีเมลล์ติดต่อ zakaria.ab@live.nl
โรงเรียน/หน่วยงาน Vu
ส่งข้อมูลแล้ว 5/12/2016
อัพเดทข้อมูลแล้ว 5/12/2016