SBL-Projectile Motion


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง SBL-Projectile Motion
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Indonesian
คำสำคัญ MOTION, PROJECTILE, SBL, WORKSHEET
สถานการณ์จำลอง การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์


ผู้เขียน Yuli Estrian
โรงเรียน/หน่วยงาน Ahmad Dahlan University
ส่งข้อมูลแล้ว 1/4/2016
อัพเดทข้อมูลแล้ว 1/4/2016