Eksperimen Simulasi Watak Lampu Pijar


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)หัวข้อเรื่อง Eksperimen Simulasi Watak Lampu Pijar
คำบรรยาย Eksperimen simulasi dilakukan untuk mempelajari watak dan tahanan dalam lampu pijar
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ ระดับอุดมศึกษา - บทนำ, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Indonesian
คำสำคัญ eksperimen, lampu pijar, simulasi
สถานการณ์จำลอง การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้ากระแสตรง


ผู้เขียน Ishafit Jauhari
อีเมลล์ติดต่อ hafit_uad@yahoo.com
โรงเรียน/หน่วยงาน Universitas Ahmad Dahlan
ส่งข้อมูลแล้ว 11/3/2016
อัพเดทข้อมูลแล้ว 11/3/2016