Bouw een molecuul


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Bouw een molecuul
คำบรรยาย
วิชา เคมี
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, ข้อคำถามเชิงแนวคิดแบบปรนัย
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Dutch
คำสำคัญ Build a molecule
สถานการณ์จำลอง สร้างโมเลกุล


ผู้เขียน Niloufar Sekandari
อีเมลล์ติดต่อ n-iloufar@live.nl
โรงเรียน/หน่วยงาน Haarlemmermeer Lyceum
ส่งข้อมูลแล้ว 18/11/2015
อัพเดทข้อมูลแล้ว 18/11/2015