Dragningskraft simulering การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Dragningskraft simulering
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Swedish
คำสำคัญ dragningskraft; svenska
สถานการณ์จำลอง Gravity Force Lab (HTML5)


ผู้เขียน David Kennedy; översatt till svenska av Sofia Borg
อีเมลล์ติดต่อ sobor_s@edu.sollentuna.se
โรงเรียน/หน่วยงาน Runbacka skolor
ส่งข้อมูลแล้ว 4/9/2015
อัพเดทข้อมูลแล้ว 4/9/2015