Gravity Force Worksheet การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Gravity Force Worksheet
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ force, gravity
สถานการณ์จำลอง ปฏิบัติการแรงโน้มถ่วง (HTML5), แรงดึงดูดระหว่างมวล


ผู้เขียน David Kennedy
โรงเรียน/หน่วยงาน N/A
ส่งข้อมูลแล้ว 30/1/2015
อัพเดทข้อมูลแล้ว 29/6/2015