Flow stretching and molecular motors การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Flow stretching and molecular motors
คำบรรยาย This tutorial uses the flow stretching technique to measure the dependence of a molecular motor's speed on ATP concentration.
วิชา ชีววิทยา, ฟิสิกส์
ระดับ ระดับอุดมศึกษา - ขั้นสูง, ระดับอุดมศึกษา - บทนำ, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 90 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ DNA, flow stretching, molecular motor
สถานการณ์จำลอง Molecular Motors, Optical Tweezers and Applications


ผู้เขียน Allen Price
โรงเรียน/หน่วยงาน Emmanuel College
ส่งข้อมูลแล้ว 28/5/2013
อัพเดทข้อมูลแล้ว 8/6/2013